Användarvillkor

Användarvillkor

Mecenat AB, org.nr. 556317-4076, (“Mecenat”, “vi”, “oss” eller “vår”) är innehavare av och driver denna sajt (“sajten”).

1. Avtal

Åtkomst till och användning av Sajten omfattas av samtliga tillämpliga lagar och regler samt dessa Användarvillkor.

När du använder sajten, samtycker du till dessa Användarvillkor som utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker till dem, ber vi dig lämna sajten.

Dessa Användarvillkor kan ändras från tid till annan utan föregående meddelande.De senaste Användarvillkoren kommer att finnas publicerade på sajten. För att vara säker på att du känner till de användarvillkor som ger dig åtkomst till sajten bör du alltid gå igenom Användarvillkoren innan du använder sajten.

2. Immateriella rättigheter

Mecenat är innehavare och/eller behörig användare av all design, text, innehåll,information, urval och uppställning av innehåll, organisering, grafik, design,sammanställningar och annat som anknyter till denna sajt (“IPR”). Din användning av sajten ger dig ingen licens till eventuell IPR. Ingenting på denna sajt ska tolkas som beviljande av eventuell licens eller rättighet att använda någon IPR utan vårt eller utomstående rättighetsinnehavares skriftliga tillstånd.

3. Ansvarsbegränsning

VI FÖRSÖKER HÅLLA DENNA SAJT I DRIFT, VIRUSFRI OCH SÄKER,MEN DU ANVÄNDER SAJTEN PÅ EGEN RISK. VI TILLHANDAHÅLLER SAJTEN UTAN KOSTNAD, SOM DEN ÄR OCH TILLGÄNGLIG UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER,INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE INTRÅNG. VI GARANTERAR INTE ATT DENNA SAJT ALLTID KOMMER ATT VARA SÄKER ELLER FELFRI ELLER ATT TJÄNSTERNA ALLTID KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT,FÖRSENING ELLER BRISTER. MECENAT ANSVARAR INTE FÖR UTOMSTÅENDES HANDLINGAR, INNEHÅLL, INFORMATION ELLER UPPGIFTER OCH DU BEFRIAR OSS, VÅRA STYRELSELEDAMÖTER,BEFATTNINGSHAVARE, ANSTÄLLDA OCH OMBUD FRÅN EVENTUELLA KRAV OCH SKADESTÅND, KÄNDA OCH OKÄNDA SOM UPPSTÅR UR, ELLER PÅ NÅGOT SÄTT I ANSLUTNING TILL, KRAV DUKAN HA MOT SÅDAN UTOMSTÅENDE PART.2MECENAT ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELL OLYCKSFALLS-, FÖLJD-, DIREKT ELLER INDIREKT SKADA ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANSLUTNING TILL DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA SAJT. MECENATS SAMMANLAGDA ANSVAR SKA UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER BEGRÄNSAS TILL ETT HUNDRA(100) EURO. GÄLLANDE LAGSTIFTNING KANSKE INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGEN ELLER UTESLUTANDET AV ANSVAR ELLER OLYCKSFALLS- ELLER FÖLJDSKADOR, I VILKET FALLBEGRÄNSNINGEN ELLER UTESLUTANDET OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG. I SÅDANT FALL SKA MECENATS ANSVAR VARA BEGRÄNSAT SÅ LÅNGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING TILLÅTER.

4. Personuppgifter

När du accepterar dessa Användarvillkor, bekräftar du att du har läst igenom och förstått villkoren i vår Integritetspolicy och att du samtycker till den.

Med undantag för personuppgifter, behandlas alla meddelanden eller allt material du publicerar eller överför till oss via Internet som icke-konfidentiellt och generiskt. Vid överföring av personuppgifter till oss, ger du oss uttryckligen tillstånd att sprida och/eller använda sådana uppgifter för alla lagliga ändamål i enlighet med vårIntegritetspolicy.

Oaktat det ovannämnda, kommer alla personuppgifter som lämnas till oss på grund av denna sajt att behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy.

5. Tvistelösning

Detta Avtal, och eventuell utomobligatorisk förpliktelse som uppstår ur eller i anslutning därtill, ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion.

Tvist i anledning av dessa Användarvillkor ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Kontakt

Sverige

Mecenat AB
Lindholmspiren 7
417 56 Göteborg
Sweden

Google maps

Finland

Oy Frank Students Ab
Helsingfors universitet,
Fabiansgatan 28, 00100 Helsingfors
Finland

Google maps